Kwestionariusz ankieta diagnozująca potrzeby dyrektorów szkół

Szanowni Państwo,

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza ankiety, której celem jest rozpoznanie potrzeb informacyjno-kompetencyjnych dyrektorów szkół. Uzyskane informacje posłużą do opracowania oferty szkoleń. Dbamy o to, aby proponowana przez nas oferta szkoleniowa odpowiadała zgłaszanym prze Państwa potrzebom.

Pracownicy CDN w Pile

Proszę wskazać potrzeby w zakresie informacyjno – kompetencyjnym Państwa pracy

 1. Jak często wykonywanie obowiązków wymaga od Pana/i sięgania po informacje zewnętrzne dotyczące wymienionych obszarów? (wstaw X w odpowiednie miejsce)
  OpisCodzienniekilka razy/tydzień1 raz / miesiącKilka razy/miesiąc1/rokw ogóle
  KWESTIE PRAWNO - ADMINISTRACYJNO-FINANSOWE (prawo oświatowe, infrastruktura i zaplecze szkoły, finansowanie)
  PROCES DYDAKTYCZNY (metody nauczania, indywidualizacja kształcenia, podstawa programowa)
  EFEKTY PRACY SZKOŁY (wyniki egzaminów zewnętrznych, ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna, losy absolwentów szkoły)
  PROCES WYCHOWAWCZY (kształtowanie postaw uczniów, aktywizacja uczniów)
  ZARZĄDZANIE PERSONELEM (awans zawodowy, polityka kadrowa, prawo pracy)
  ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ (przewodzenie, motywowanie, organizowanie, monitorowanie, współpraca z otoczeniem)


 2. O których spośród wymienionych obszarów chciał(a)by Pan/i wiedzieć więcej jako dyrektor?
 3. Prawo oświatowe
  Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
  Organizacja działań wychowawczo- profilaktycznych
  Umiejętności skutecznego zarządzania (zasoby ludzkie, strategia pracy szkoły, ewaluacja placówki, zarządzanie zmianą, zarządzanie konfliktami)
  Rozwój osobisty (proszę wpisać sugerowany temat/ y)


 4. Jakie działania podjęliście Państwo w roku szkolnym 2022/2023 pod wpływem uzyskanych informacji zewnętrznych? (uzupełnij) 5. Czy Pana(i) zdaniem w najbliższej przyszłości staną przed Panem/Panią jako dyrektorem zadania, które będą wymagały nowych informacji, danych? (wstaw X w odpowiednie miejsce) 6. W jaki sposób chciałby Pan/Pani otrzymywać informację dotyczące możliwości pozyskania takich informacji (wyniki badań, oferta szkoleniowa)? (wstaw X w odpowiednie miejsce lub uzupełnij):


 7. Jaką formę doskonalenia zawodowego Pan/Pani preferuje ? (wstaw X w odpowiednie miejsce lub uzupełnij)

 8. Czy w Pani/Pana placówce jest zatrudniony nauczyciel posiadający kompetencje do nauczania etyki ? (wstaw X w odpowiednie miejsce lub uzupełnij)
 9. Czy w Pani/Pana placówce istnieją braki kadrowe w zakresie kompetencji do nauczania jakiegoś przedmiotu/przedmiotów? (wstaw X w odpowiednie miejsce lub uzupełnij)
 10. Jeśli TAK, proszę wymienić przedmiot/y:

 11. Ilu (szacunkowo) nauczycieli z placówki, którą Pani/Pan zarządza uczestniczy w spotkaniach z doradcą metodycznym ze swojego przedmiotu?