Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile corocznie przed lub zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego organizuje spotkania informacyjno-organizacyjne dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek zainteresowanych procesem wspomagania. O spotkaniu dyrektorzy są informowani pocztą tradycyjną, mailowo oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej ośrodka www.cdn.pila.pl. Dyrektorzy potwierdzają chęć uczestniczenia w spotkaniu, składając wstępną deklarację. Podczas spotkania prezentowane są dobre praktyki kompleksowego wspomagania, które odbyły się w innych przedszkolach, szkołach i placówkach w poprzedzającym roku szkolnym. Udzielane są informacje dotyczące organizacji wspomagania i wszelkich formalności. W ramach spotkania możliwe są spotkania indywidualne zainteresowanych wspomaganiem dyrektorów z konsultantami ds. wspomagania, w celu przeprowadzenia wstępnej diagnozy opartej o rozmowę z dyrektorem, dotyczącej potrzeb przedszkola, szkoły, placówki w zakresie sformułowania obszaru wspomagania i jego celów. Dyrektorzy otrzymują od Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile ankiety, pomocne do przeprowadzenia diagnozy w gronie pedagogicznym (załącznik). Ankieta zawiera zbiór pakietów, stanowiących ofertę wspomagania, wypracowaną przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na bazie wieloletnich doświadczeń w kompleksowym wspomaganiu przedszkoli, szkół, placówek. Oparta jest o akty prawne, które wiążą się z ofertami doskonalenia. Ujęcie wspomagania w pakiety ma na celu uświadomienie, że wspomaganie szkoły nie jest tylko jednorazowym szkoleniem, ale związany jest z nim cały szereg działań nauczycieli instytucji biorącej udział w procesie, m.in. wdrażanie wypracowanych rozwiązań w pracy placówki. Nauczyciele i dyrektor mogą też formułować własne obszary, nie zawarte w pakietach, bądź modyfikować pakiety, tak by były one “skrojone” na miarę potrzeb konkretnego przedszkola, szkoły, placówki. W ramach kompleksowego wspomagania przedszkoli, szkół i placówek Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną organizuje na terenie przedszkola, szkoły lub placówki punkty biblioteczne, aby ułatwić nauczycielom dostęp do fachowej literatury związanej z obszarem wspomagania.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile przystępuje do realizacji kompleksowego wspomagania danego przedszkola, szkoły, placówki, po zawarciu z nim umowy o świadczenie wspomagania szkoły/placówki. Proces wspomagania zaplanowany jest na dany rok szkolny.