Zadania nauczyciela – doradcy metodycznego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dnia 28 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045)

§ 24

1. Do zadań nauczyciela – doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:
1) rozwijaniu umiejętności metodycznych;
2) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno -wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
3) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
4) podejmowaniu działań innowacyjnych.

2. Nauczyciel – doradca metodyczny realizuje zadania przez:
1) udzielanie indywidualnych konsultacji;
2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno -wychowawczą nauczycieli;
4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2.