Logo Ko w Poznaniu

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych następujących przedmiotów: język polski jako obcy, język polski,  język angielski, język niemiecki, matematyka, informatyka, chemia, fizyka, biologia, przyroda, geografia, historia i wos, wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, technika, wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel pedagog, nauczyciel psycholog, kształcenie specjalne, kształcenie zawodowe, pedagogika specjalna, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie i profilaktyka, wychowanie przedszkolne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, doradztwo zawodowe, etyka, edukacja dla bezpieczeństwa, biznes i zarządzanie.

Szczegóły pod linkiem:

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu (ko.poznan.pl)